Gara Anna güne çenli:

Harytlar garaşaryna
Täze harytlar
Smartfonlara we esbaplara iň gowy bahalar
Hojalyk tehnika iň gowy bahalar!
Tiz we hilli gapyňyza eltip berme 

Biz bütin Türkmenistanyň çäginde eltip berme hyzmatyny amala aşyrýarys

Hil we hyzmat etme kepilligi

Biz diňe özümize ynamly önümleri hödürleýäris

Harydy gaýtaryp berme mümkinçiligi

Sizde 7-15 günleriň dowamynda harydy barlap görmäge mümkinçiliginiz bar

Kompaniýa hakynda

Gerekli marketpleýsi – “bazar” bilen deňeşdirip bolar, bu ýerde dürli satyjylar we dürli harytlar: azyk harytlaryndan başlap tehnika çenli toplanan. Sizde bu zatlary gapyňyza getirip berýän hyzmat bar wagty eýsem “bazara” näme üçin gitjek?! Indi “bazar” Siziň telefonyňyzda – bu Gerekli!
Biziň bilen has aňsat bolýar, sebäbi biziň esasy maksatlarymyz Türkmenistanda iň uly müşderilere gönükdirilen kompaniýa bolmak we diňe öz müşderilerimize däl-de, eýsem satyjylar üçin hem iň gowy hyzmatlary hödürlemekdir. Hemişe önümlerimiziň we tekliplerimiziň görnüşlerini giňeltmäge çalyşýarys. Eger siz biziň internet sahypamyzda zerur harydyňyzy tapyp bilmeseňiz, biziň bilen habarlaşyň we size harydy hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis. Mundan başga-da, ýüze çykýan islendik soraga jogap bermäge we onlaýn söhbetdeşlik, telefon ýa-da  elektron poçta arkaly meseleleri çözmäge kömek etmäge taýýardyrys.

 

Näme üçin Gereklini saýlamaly:

Çalt eltip bermek

Harydyň ýokary hili

Kepillik

Ýurduň islendik ýerine eltip bermek

Görnüşleriň yzygiderli giňeldilmegi we teklipleriň täzelenmegi

Her bir müşderi bilen aýratynlykda çemeleşmek


Teswirler  Teswir ýazmak