Akylly telefonyň displeýini we sensor ekranyny meýletin ätiýaçlandyryş

insurance-telefon
Введите цену товара:
В наличии

"Harydyň bahasyny ýazyň" bölüminde ätiýaçlandyryljak desganyň (telefon, ýük, awtoulag we ş.m.) durýan nyrhyny görkeziň. Has giňişleýin maglumat üçin +993 64 065666 belgä jaň ediň.

Töwekgelçilikleriň ady:

1.Tötänleýin fiziki zyýan – akylly telefonyň displeýiniň we sensor ekranynyň öňünden bilinmeýän we bilkastlaýyn däl ýagdaýda Ätiýaçlandyrýanyň öz elinden gaçyrylmagy ýa-da gaçmagy netijesinde daşky täsiriň ýetenligini görkezýän subutnamanyň bolmagy şertinde ýetirilen fiziki ýetmezçiligi, döwükligi, jaýrylmagy, böleklere bölünmegi ýa-da ýok bolmagy;
telefonyň awtoulagyň ýokarysynda, kapotynda ýa-da nowasynda galdyrylmagy sebäpli ýetirilen tötänleýin fiziki zyýan;
öndüriji tarapyndan meýilleşdirilişi ýaly akylly telefonyň dogry işleýşine päsgelçilik döretmeýän, onuň displeýine we sensor ekranyna ýetirilen sypjyryk, gyryk we ýemşik ýaly daşky sypaty bulaşdyrýan tötänleýin däl fiziki zyýan.


Ätiýaçlandyryş obýekti

Kadalara laýyklykda akylly telefonyň displeýini we sensor ekranyny ulanmakdan gelip çykýan emläk bähbitleri ätiýaçlandyryş obýekti bolup  durýar.    

Отзывы не найдены

  • Предложения от продавцов
  • Преимущества
  • Хиты продаж
  • Недавно просмотренные