Awtoulag serişdeleriniň we awtodaşaýjylaryň raýat hukuk jogapkärçiligini meýletin ätiýaçlandyryşy

insurance-Awtoulag
Введите цену товара:
В наличии

"Harydyň bahasyny ýazyň" bölüminde ätiýaçlandyryljak desganyň (telefon, ýük, awtoulag we ş.m.) durýan nyrhyny görkeziň. Has giňişleýin maglumat üçin +993 64 065666 belgä jaň ediň.

Töwekgelçilikleriň ady:

1.Ähli töwekgelçiliklerden kasko: heläkçilik, tebigy betbatçylyklar, awtoulagyň ogurlanyp alyp gidilmegi, betbagtçylykly hadysalar, ýangyn, öz-özünden ot almak
2.Goşmaça enjamlaryň ätiýaçlandyryşy
3.Goşlaryň ätiýaçlandyryşy
4.Sürüjiniň, ýolagçylaryň betbagtçylykly hadysalaryndan ätiýaçlandyryşy
5.Zähmete ukyplylygyň wagtlaýynça ýa-da doly ýitirilmegi
6.Saglygy goraýyş çykdajylarynyň ätiýaçlandyryşy

Ätiýaçlandyryş obýektleri

 1.Awtoulag serişdeleri (ýeňil, ýük we ýöriteleşdirilen awtoulaglar, awtobuslar, mikroawtobuslar, tirkegler, ýarym tirkegler, motoulaglar, motowelosipedler, mopedler, motorollerler) awtokasko ätiýaçlandyryşynyň obýektleri bolup durýar.

Taraplaryň ylalaşygy boýunça awtokasko ätiýaçlandyryş şertnamasyna aşakdakylaryň ätiýaçlandyryşy girizilip bilner:

- goşmaça enjamlaryň (awtoulag serişdesinde gurnalan we onuň kärhana ýygnalşyna girmeýän awtomobil teleradioenjamlary, gurallar, duýduryş –yşykly we beýleki enjamlar);

- ätiýaçlandyrylan awtoulag serişdesindäki goşlaryň.
Şular ätiýaçlandyryş bilen üpjün edilmeýär: awtoulag serişdesinde goş hökmünde bolan seýrek duş gelýän we gadymy gymmat baha zatlar, gymmat bahaly metallardan ýasalan önümler, gymmat baha we ýarym gymmat baha daşlardan ýasalan önümler, kinowideoenjamlar, EHM, din kultynyň närseleri, toplamalar, golýazmalar, pul belgileri, gymmat bahaly kagyzlar, resmi namalar we fotosuratlar. 

2.Betbagtçylykly hadysalaryndan ätiýaçlandyryşyň obýektlerine awtoulag serişdesiniň sürüjisiniň, ýolagçysynyň ömri we saglygy girýär. Betbagtçylykly hadysalaryndan ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça betbagtçylykly hadysanyň netijesinde, ýagny ýaralanma, maýyplyga ýa-da saglyga beýleki zeper ýetmegine getiren garaşylmadyk (ätiýaçlandyryş halaty) hadysa netijesinde uzak wagtlaýyn (4 aýdan köp) ýa-da hemişelik zähmete ukyplylyk ýitirilse ýa-da ätiýaçlandyrylan aradan çykan bolsa, Ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluş) töleýär. 
Ätiýaçlandyryşy:
- orunlaryň sany boýunça;
- tutuşlygyna amala aşyryp bolar. 
Ätiýaçlandyrylan orunlaryň sany awtoulag serişdesiniň tehniki pasportynda görkezilen aňryçäk sandan köp bolup bilmez.
Taraplaryň ylalaşygy boýunça ätiýaçlandyryş şertnamasyna betbagtçylykly hadysanyň netijesinde çekilen lukmançylyk çykdajylarynyň ätiýaçlandyryşy, şeýle hem wagtlaýynça ýa-da hemişelik zähmete ukyplygynyň ýitirilen halatyndan goşmaça ätiýaçlandyryş girizilip bilner.

3.Raýat jogapkärçiliginiň ätiýaçlandyryşyna awtoulag serişdesi ulanylanda üçünji taraplaryň ömrüne, saglygyna we emlägine ýetirilen zelel üçin awtoulag serişdesiniň eýesiniň (daşaýjysynyň) jogapkärçiligi girýär.Ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş şertnamasyna laýyklykda Ätiýaçlandyrýanyň heläkçilik netijesinde (çakyşma, baryp urma, agdarylma, ýykylma) üçünji taraplaryň ömrüne, saglygyna we emlägine ýetiren zeleliniň öwezini dolýar.

4.Ätiýaçlandyryş şertnamasy, ätiýaçlandyryş şahadatnamasynda ätiýaçlandyryş möhletini görkezmek bilen, 1 (bir) ýyla çenli we 1 (bir) ýyldan köp möhlete baglaşylýar. Eger ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän möhleti tamamlanandan soň ätiýaçlandyryş halaty ýüze çyksa, Ätiýaçlandyrýan jogapkärçilik çekmeýär.


Отзывы не найдены

  • Предложения от продавцов
  • Преимущества
  • Хиты продаж
  • Недавно просмотренные