Gurluşyk - gurnama işlerini we üçünji taraplaryň öňündäki raýat - hukuk jogapkärçiligini meýletin ätiýaçlandyryş

insurance-gurluşyk
Введите цену товара:
В наличии

"Harydyň bahasyny ýazyň" bölüminde ätiýaçlandyryljak desganyň (telefon, ýük, awtoulag we ş.m.) durýan nyrhyny görkeziň. Has giňişleýin maglumat üçin +993 64 065666 belgä jaň ediň.

Töwekgelçilikleriň ady:

1.Gurluşyk-gurnama işlerini ätiýaçlandyryş şertnamalarynda görkezilen we/ýa-da ätiýaçlandyrylan emlägiň ýok bolmagy, ýitirilmegi ýa-da oňa zeper ýetmegi 
2.Üçünji taraplaryň ömrüne, saglygyna we emlägine ýetirilen zelel üçünji taraplaryň öňünde raýat-hukuk jogapkärçiligini ätiýaçlandyrmak 
3.Işe goýberilenden soňky kepillendiriş borçnamalary 


Ätiýaçlandyryş obýektleri
1. Ätiýaçlandyryş obýektleri şulardan ybaratdyr:
a) jaýlaryň, desgalaryň we beýleki gurulýan obýektleriň gurluşygy, gurlyşyk materiallary we gurnamalary, şeýle hem taslama-çykdajy sanaw resminamalarynda göz öňünde tutulan we gurluşyk işlerini amala aşyrmagyň predmeti we serişdesi bolup duran beýleki emläkler;
b) gurulýan obýektleri, gurnalýan enjamlary goşmak bilen, gurnama işleri, şeýle hem taslama-çykdajy sanaw resminamalarynda göz öňünde tutulan we gurluşyk işlerini amala aşyrmagyň predmeti we serişdesi bolup duran beýleki emläkler.

2. Raýat-hukuk jogapkärçiligi hem ätiýaçlandyryş obýekti bolup durýar:
a) üçünji tarap tarapyndan ömre, saglyga ýetirilen zelel üçin;
b) üçünji taraplaryň emlägine ýetirilen zyýan üçin jogapkärçilik.
Üçünji taraplaryň öňündäki raýat-hukuk jogapkärçiliginiň ätiýaçlandyryş şertleri şu Kadalaryň 1-nji goşundysynda bellenýär.

3. Şu Kadalara laýyklykda Ätiýaçlandyrýanyň onuň özi tarapyndan gurlan (gurnalan) jaýlar, desgalar we enjamlar babatynda işe goýberilenden soňky kepillendiriş borçnamalaryny ýerine ýetirmek boýunça öňünden görülmedik çykdajylary (ýitgileri) bilen baglanyşykly emläk bähbitleri hem ätiýaçlandyryş obýekti bolup durýar.
Işe goýberilenden soňky kepillendiriş borçnamalarynyň ätiýaçlandyryş şertleri şu Kadalaryň 2-nji goşundysynda bellenýär.

4. Taraplaryň ylalaşygy boýunça ätiýaçlandyryş şertnamasynda goşmaça ätiýaçlandyryş pul möçberleri bellenende şular ätiýaçlandyryş obýektleri bolup biler:
a) gurluşyk meýdançasyndaky enjamlar: wagtlaýyn jaýlar we desgalar, ammar jaýlary, haýatlar, gurluşyk gurşaw sekileri, opalubka, inženerçilik ulgamlary we ş.m.;
b) gurluşyk tehnikasy we mehanizmleri: buldozerler, ekskowatorlar, greýderler, skreperler, ýol katoklary, markirleýji maşynlar, asfalt düşeýjiler, ýol frezleri, kranlar we ýük göterijiler, ýükleýjiler, beton garyjylar, beton sorujylar, kompressorlar we ş.m.;
ç) çäkleri galyndylardan we hapa üýşmeklerinden arassalamak boýunça çykdajylar, bu işi ýerine ýetirmegiň zerurlygy şol sebäpli ýetirilen zyýanyň öwezi ätiýaçlandyryş şertnamasyna laýyklykda öwezi dolunmaga degişli bolan waka bilen baglydyr. Ätiýaçlandyryş halaty ýüze çykandan soň gurluşyk meýdançasyny geljekde şertnamada görkezilen işleri geçirmek üçin ýaramly ýagdaýa getirmek üçin geçirilmeli harajatlar arassalamak boýunça çykdajylar hasap edilýär.

Отзывы не найдены

  • Предложения от продавцов
  • Преимущества
  • Хиты продаж
  • Недавно просмотренные