Iş berijiniň raýat-hukuk jogapkärçiligini meýletin ätiýaçlandyryş

insurance-Iş beriji
Введите цену товара:
В наличии

"Harydyň bahasyny ýazyň" bölüminde ätiýaçlandyryljak desganyň (telefon, ýük, awtoulag we ş.m.) durýan nyrhyny görkeziň. Has giňişleýin maglumat üçin +993 64 065666 belgä jaň ediň.

Töwekgelçilikleriň ady:

1. Iş berijiniň raýat-hukuk jogapkärçiligini meýletin ätiýaçlandyryş 


Ätiýaçlandyryş obýekti

1.Ätiýaçlandyrýanyň önümçilikde bolup geçen betbagtçylykly hadysalaryň we/ýa-da önümçilikde hünär keselleri bilen kesellemeginiň netijesinde Ätiýaçlandyrylan şahslaryň ömrüne ýa-da saglygyna ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak boýunça borçnamasy bilen baglanyşykly Ätiýaçlandyrýanyň bähbitleri ätiýaçlandyryş obýekti bolup durýar.

2. Şu Kadalaryň maksatlarynda Ätiýaçlandyrýanyň olary ätiýaçlandyrmak boýunça borjy ýa-da olar boýunça tölegleri amala aşyrmagy kanun boýunça Ätiýaçlandyryjyň çekýän emläk bähbitleri ätiýaçlandyryş obýekti bolup durmaýar.
Şu Kadalara laýyklykda ätiýaçlandyryş şertnamalary boýunça ätiýaçlandyryş öwezini doluş töleglerini tölemeklik, alyja tölenmäge degişli pul möçberine garamazdan, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, zeleliň ýa-da zyýanyň öwezini dolmak tertibinde geçirilýär.

Отзывы не найдены

  • Предложения от продавцов
  • Преимущества
  • Хиты продаж
  • Недавно просмотренные