Meýletin ipoteka ätiýaçlandyryş

insurance-ipoteka
Введите цену товара:
В наличии

"Harydyň bahasyny ýazyň" bölüminde ätiýaçlandyryljak desganyň (telefon, ýük, awtoulag we ş.m.) durýan nyrhyny görkeziň. Has giňişleýin maglumat üçin +993 64 065666 belgä jaň ediň.

Töwekgelçiligiň ady:

1.Ýangyn ýa-da ýangynyň netijesinde ýetirilen islendik zyýan;

Tebigy betbagtçylyklar: (ýer titreme, wulkanyň atylyp çykmagy ýa-da ýerasty oduň täsiri, opurylma, gorp atma, ýyldyrym urmagy, sil gelmegi, tupan,tüweleý, güýçli harasat, suw almagy, suw daşmagy, ýerasty suwlaryň ýokarlanmagy sebäpli suw basmagy we beýlekiler)

2.Ätiýaçlandyryş obýektine suw geçirijiden, lagym, ýyladyş ulgamlaryndan we ýangyn söndüriş ulgamlaryndan akan suw sebäpli zeper ýetmegi;

3.Ätiýaçlandyryş obýektiniň üstüne dolandyrylýan uçýan obýektleriň ýa-da olaryň bölekleriniň gaçmagy;

4.Üçünji taraplaryň ýaramaz niýetli hereketleri


Ätiýaçlandyryş obýektleri (desgalary)

Ipoteka ätiýaçlandyrmasynyň obýekti, ony olaryň bellenen maksadyna deň ölçegli zyýan ýetirmezden ondan-oňa geçirmek mümkin bolmadyk gozgalmaýan emläk, şol sanda fiziki ýa-da ýuridik şahslaryň eýeçiliginde, hojalygy ýöretmek ýa-da dolandyrmak esasynda olaryň garamagynda bolýan emläk bolup durýar: jaýlar, desgalar, ýaşaýyş jaýlary, öýler, gaýry emläk toplumlary we Türkmenistanyň kanunçylygynda gozgalmaýan emläge degişli edilen beýleki emläkler.

Отзывы не найдены

  • Предложения от продавцов
  • Преимущества
  • Хиты продаж
  • Недавно просмотренные