Oba hojalyk ekinlerini we köp ýyllyk agaçlary meýletin ätiýaçlandyryş

insurance-Oba hojalyk
Введите цену товара:
В наличии

"Harydyň bahasyny ýazyň" bölüminde ätiýaçlandyryljak desganyň (telefon, ýük, awtoulag we ş.m.) durýan nyrhyny görkeziň. Has giňişleýin maglumat üçin +993 64 065666 belgä jaň ediň.

Töwekgelçilikleriň ady:

1. Güýzlük dänelik ekinler
2. Ýazlyk dänelik ekinler
3. Orta süýümli gowaça
4. Inçe süýümli gowaça
5. Tehniki ekinler
6. Ýeralma, gök önümler, bakjalar
7. Ot – iýmlik ekinler
8. Miwe ekinleri
9. Köp ýyllyk agaçlar


Ätiýaçlandyryş obýekti

1. Ätiýaçlandyryş obýektleri şu aşakdakylar bilen bagly bolup durýan ätiyaçlandyrýanyň emläk bähbitleridir:

1) oba hojalyk ekinleriniň hasyly we köp ýyllyk agaçlar (bede üçin tebigy ýetişýän otlardan we örülerden beýlekiler);
2) agaçlar we miwe – bakja gyrymsy nahallyklar we beýleki köpýyllyk gyrymsy agaç nahallar.

2. Şular ätiýaçlandyryşa kabul edilmeýär:

1) ätiýaçlandyrýanyň (üç - bäş ýyllap) eken, ýöne bir ýyl hem hasyl alyp bilmedik oba hojalyk ekinleriniň hasyly;
2) ätiýaçlandyrýanyň ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmazdan ozalky geçen bäş ýylyň dowamynda hasylyny alyp bilmedik miwe getirýän ýaşdaky köp ýyllyk agaçlaryň hasyly;
3) könelişme 70%-den we ondan–da ýokary möçbere ýeten köp ýyllyk agaçlar, baglarda selçeňlik 70% we ondan-da ýokary bolanda, täzeden gurnamalar we çapyp aýyrmalar, tebigy guramak, zaýalanmak we beýlekiler bilen baglanyşykly hasapdan çykarmaga degişliler we beýlekiler, kesellän ösümlikler (fillokser we beýlekiler);
4) opurylmak, suw basmak ýa-da beýleki tebigy betbagtçylyklar howp salýan zolakda ýerleşýän ekinler, şeýle howp barada bellenen tertipde yglan edilen ýa-da ygtyýarly edaralar (gidrometeogullugy edaralary we beýlekiler) tarapyndan howply halaty tassyklaýan degişli resminama, çözgüt ykrarnamasy we ş.m. düzülen pursatyndan başlap.Отзывы не найдены

  • Предложения от продавцов
  • Преимущества
  • Хиты продаж
  • Недавно просмотренные