Itleri meýletin ätiýaçlandyryş

insurance-Itler
Введите цену товара:
В наличии

"Harydyň bahasyny ýazyň" bölüminde ätiýaçlandyryljak desganyň (telefon, ýük, awtoulag we ş.m.) durýan nyrhyny görkeziň. Has giňişleýin maglumat üçin +993 64 065666 belgä jaň ediň.

Töwekgelçilikleriň ady:

1. Keseller (ýokanç kesellerinden: gyrgyn, prawowirus enetrit, guduzlama, leptospiroz, inwazion, ýokanç däl kesellerden)

2. Tebigy betbagtçylyklar: ýangyn, suw almagy, ýyldyrym urmagy, ýer titremegi, gaý, tupan, boran, doly

3. Betbagtçylyk halatlar: partlaýyş, elektrik togunyň täsiri, gün ýa-da ýylylyk urmagy, doňmagy, bogulmak (asfiksiýa), zäherli otlardan ýa-da maddalardan zäherlenmegi, ýylanyň ýa-da zäherli mör-möjekleriň çakmagy, beýleki itleriň topulmagy, gark bolmagy, ulag serişdesiniň aşagyna düşmegi

4. Üçünji tarapyň kanuna ters gelýän hereketi we ogurlanma

5. Weterinariýa gullugynyň hünärmeniniň görkezmesi boýunça mejbury öldürmek


Ätiýaçlandyryş obýekti

1. Ätiýaçlandyrýanyň özüne eýeçilik hukugy ýa-da Kanunda göz öňünde tutulan beýleki esasda degişli bolan itlere eýelik etmek, olary peýdalanmak ýa-da hojaýynlyk etmek bilen bagly emläk bähbitleri ätiýaçlandyryşyň obýekti bolup durýar.

2.  Şu Kadalara laýyklykda weterinar pasportynda sanjymlary görkezilen we bellige alnan 6 aýdan 8 ýaşa çenli sagdyn itler ätiýaçlandyryşa degişli bolup durýar.


Отзывы не найдены

  • Предложения от продавцов
  • Преимущества
  • Хиты продаж
  • Недавно просмотренные